كارشناسي آموزش راهنمايي تحصیلی سميرم

شرح وظایف عوامل اجرایی مدرسه2

     شرح وظايف معاون مدرسه

-همكاري بامديرمدرسه واشتراك مساعي درانجام وظايف مربوطه .

-هم كاري باديگرمعاونان مدرسه درانجام وظايف مربوط .

-ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدير.

-تمهيدمقدمات وايجادامكانات لازم درزمينه ي اجراي برنامه هاي صبحگاهي وبرگزاري نماز جماعت ومراسم مذهبي ملي واقدام دررفع نارسائي هاوكمبودهاي احتمالي دراين زمينه .

-نظارت ومراقبت مستقيم برنحوه ي رفتاروحركات وطرزپوشش دانش آموزان درمدرسه وخارج

ازمدرسه درخصوص رعايت حجاب اسلامي براي دانش آموزان دخترونظارت بررعايت آن از سوي كاركنان ودانش آموزان .

-نظارت بر حفظ نظم امور مدرسه .

-هم كاري بامديرمدرسه درتنظيم جدول درسي هفتگي قبل ازشروع سال تحصيلي جهت نصب دركلاس وارائه به دبيران .

-كوشش وتلاش مستمردرجهت رعايت موازين اسلامي ازسوي كاركنان ودانش آموزان مدرسه و آشناكردن دانش آموزان بامسائل مذهبي واخلاقي وترغيب آنان دراين زمينه .

شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاري هاي رفتاري دارندواقدام درجهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذي ربط بااطلاع مديرمدرسه .

بررسي وثبت حضوروغياب كاركنان مدرسه ودانش آموزان دردفاترمربوط وارائه ي گزارش به مديرمدرسه ونيزاعلام به موقع حضوروغياب دانش آموزان به اولياء آنان .

-شركت درشوراهاوگروه هاي پرورشي آموزشي بانظرمديرمدرسه وهم كاري دراجراي برنامه هاو خط مشي هاي اجرائي مصوب .

-اتخاذتدابيرلازم براي اداره ي كلاس درغياب معلمان باهم كاري سايركاركنان واحدآموزشي .

هم كاري بامديرومعلمان درموردتجزيه وتحليل نتايج ارزشيابي ازنحوه ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان واعلام مواردبه اولياء آنان درصورت لزوم .

-حضوردرمدرسه حداقل نيم ساعت قبل زاآغازكارروزانه وقبل ازحضوردانش آموزان ومادامي كه برنامه فعاليت هاي آموزشي ، پرورشي وجنبي درجريان است .

-ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونين مدرسه باتوّجه به نظرمدير .

-نظارت وهم كاري درامرثبت نام وتنظيم دفاترآمارواموال،امتحانات ونگهداري سوابق واسنادومدارك -تهيه وتنظيم گزارش هاي لازم ازوقايع واتفاقات جاري درمدرسه وارائه به مديرمدرسه .

-نظارت برحسن اجراي وظايف ديگركاركنان مدرسه وهم كاري باآنان درحسن اجراي برنامه ها .

مراقبت درحفظ نظافت ووضع بهداشتي وايمني مدرسه ودانش آموزان واعمال كوشش هاي مستمربه منظورپيش گيري ازبروزضعف وكمبوددراين زمينه هاوچاره جوئي نارسائي هادرهر موردوفراهم كردن موجبات كمك هاي اوليّه ودرمان درمواردلازم .

-مراقبت برفعاليت هاي آزاددانش آموزان درساعات تفريح ومواقع ديگرباكمك مربيان ومعلمان .

-نظارت بركاروفعاليت هاي خدمت گزاران(سرايداروديگرعوامل خدماتي مدرسه) .

-تهيه وتنظيم برنامه ي امتحانات وهم كاري دربرگزاري آن وثبت نمرات واعلام نتايج امتحانات دانش آموزان به اولياء آنان درموعدمقرر .

-معرفي دانش آموزان سال سوم براي امتحانات نهايي بانظرمديرمدرسه به اداره  آموزش وپرورش.

-تهيه ي پيش نويس گزارش هاومكاتبات مربوط .

-به عهده گرفتن وظايف كادراداري مدرسه درغياب آنان برحسب مورد .

-انجام كليه ي امورمدرسه درغياب مديربراساس اختيارات تفويض شده .

-اقدام به ايجادمحيطي كاملاً مساعدبراي رشدفضايل اخلاقي براساس ايمان به خداوتقوي وشكوفا- شدن استعدادهاوپيش گيري ازنفوذآفات فكري واخلاقي .

-هم كاري لازم درزمينه ي ارسال به موقع نمرات امتحاني وپرونده ي تحصيلي دانش آموزان انتقال يافته پس ازبررسي وكنترل واطمينان ازصحت مندرجات آن .

-نظارت وهم كاري ومراقبت دراستفاده ازوسايل كارگاهي وآزمايشگاهي وكمك آموزشي وثبت

 فعاليت هاي انجام شده ازسوي معلمان دردفاترمربوط واعمال ميزان پيشرفت فعاليت معلمان در

ارزشيابي دراين زمينه .

-تهيه ي نمون برگ صورت جلسات مربوط به برگزاري امتحانات نوبت دوم .

-حضوردرمدرسه دركليه ي اوقات رسمي طول سال تحصيلي وتعطيلات فصلي طبق مقررات ودستور العمل هاي صادره ازسوي وزارت آموزش وپرورش .

-پاسخ گويي به سوالات مراجعه كنندگان درارتباط باامورمربوط .

-انجام سايرامورارجاعي مربوط عنداللزوم .

شرح وظايف معاون شبانه روزي

معاون مدرسه شبانه روزي علاوه بروظايف يك معاون مدرسه عادي وظايف زيررانيزبرعهده دارد:

-هم كاري باديگرمعاونان وسرپرست شبانه روزي درانجام وظايف مربوطه .

-نظارت بربهداشت محيط مدرسه وآشپزخانه وبهداشت فردي دانش آموزان براساس موازين

 اسلامي.

-هم كاري باسرپرست شبانه روزي وانجام مساعدت هاي لازم درمواردضروري .

-هم كاري بامديرمدرسه وسرپرست شبانه روزي دراجراي برنامه هاي شبانه روزي دانش آموزان .

-نظارت دقيق بركيفيت موادغذائي وتغذيه وطبخ ورفع مشكلات ونارسائي هادرمواردلزوم .

تنظيم برنامه ي مشاركت دانش آموزان درانجام امورمربوط به شبانه روزي باهم كاري سرپرست شبانه روزي .

-تهيه وتنظيم گزارش هاي لازم ازوقايع واتفاقات جاري درمدرسه باهم كاري سرپرست شبانه روزي وارائه ي آن به مديرمدرسه .

-نظارت برحضوروغياب دانش آموزان واتخاذتصميمات لازم باهم كاري سرپرست شبانه روزي

وارائه ي آن به صورت گزارش به مديرمدرسه وآگاه ساختن به موقع اولياء آنان .

-نظارت دقيق برورود و خروج دانش آموزان واتخاذ تصميمات لازم دراين زمينه باهم كاري سرپرست شبانه روزي .

-نظارت برفعاليت هاي گروهي دانش آموزان درزمينه هاي مربوط به گردش هاي علمي .

-نظارت بركارمستخدمين ، سرايدار، نگهبان ،باغبان ،آشپزوديگرعوامل خدماتي .

                                                     شرح وظايف معلم

شاغل اين پست بارعايت موازين شرعي واسلامي ومطابق مقررات اداري ومالي زير نظرمدير مدرسه عهده داروظايف مشروحه زيرخواهدبود :

<<- كوشش و اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده دركلاس منطبق با موازين  و معيارهاي اسلامي به طوري كه زمينه ي شكوفاشدن استعداد هاي فطري وخدا دادي دانش آموزان ازهرجهت فراهم باشد .

-نظارت كامل بررفتاروكرداردانش آموزان وارشادآنان باتوجه به اصول وشيوه هاي تربيتي اسلامي.

-كوشش درايجادروحيه ي نظم وترتيب ودقت وهم كاري وتعاون دردانش آموزان وعلاقه مند نمودن آنان به تحقيق وتفحص .

-اجراي برنامه هاي آموزشي-پرورشي مصوب(تدريس به موقع كليه ي موادبرنامه طبق جدول ساعات كارهفتگي(تقويم اجرائي) وزمان بندي سالانه واهتمام دربهبودكيفيت آموزشي ازطريق به كارگرفتن شيوه وروش جديدتدريس بااستفاده ازوسايل كمك آموزشي وتهيه ي طرح درس ) .

-گروه بندي دانش آموزان به منظورپيشرفت تحصيلي آنان تادانش آموزاني كه به عللي پيشرفت

 تحصيلي مناسب نداشته اندبتوانندازدانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بهره مندبشوند .

-برقراري حفظ نظم دركلاس .

-آماده كردن وسايل لازم براي تدريس وتشريح دركلاس درس متناسب باموضوعات درسي .

-مطالعه ي مداوم درزمينه ي آخرين روش هاي تدريس وكتب تربيتي وعلمي به منظوربالابردن سطح آگاهي هاومهارت هاي شغلي .

-مشخص نمودن تمرينات وبرنامه ها(تكاليف)يي كه لازم است دانش آموزان جهت تفهيم بهتر دروس درمنزل انجام دهند .

-رسيدگي مستمربه تكاليف وفعاليت هاي انجام شده جهت بهبودكارآنان .

-حضوربه موقع دركلاس واهتمام دربالابردن كيفيت كارتدريس بااستفاده ازروش هاي جديدبا توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان .

-بررسي ريزموادوكتب درسي وارائه ي پيشنهادهاي مناسب درجهت رفع نقايص احتمالي .

-توجه به وضع بهداشتي دانش آموزان وهم كاري بامسئولين دراين زمينه .

-شركت دركلاس هاي كارآموزي وبازآموزي كه ازطرف مسئولين آموزش ضمن خدمت و اداره ي آموزش وپرورش منطقه ابلاغ مي گردد .

-فراهم كردن موجبات ارزشيابي به موقع ازپيشرفت تحصيلي دانش آموزان وتجزيه وتحليل نتايج آنان . وشناسايي علل پيشرفت ياعدم پيشرفت تحصيلي وسعي درتقويت نقاط قوت واتخاذتدابيرلازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان .

< انجام ارزشيابي هاي تشخيصي،تدريجي وپاياني برابرآيين نامه هاودستورالعمل هاي مربوط .

-دقت برامتحانات شفاهي وعملي دانش آموزان .

-تصحيح دقيق اوراق امتحاني دانش آموزان درهرنوبت (داخلي) انتقال وثبت نمرات امتحاني درليست معلم وتسليم ريزنمرات به دفترمدرسه ظرف مدت مقرروبرابردستورالعمل هاي مربوط .

-تبادل نظربامعلمان ومشاوران راهنماوشركت درشوراهاي آموزشي-پرورشي مدرسه وگردهمائي هاو ارائه ي پيشنهادهاي لازم

-شركت فعالانه درگروه هاي آموزشي مربوط وتبادل نظرباسايرهمكاران دراجراي بهتربرنامه هاي درسي وارائه ي پيشنهادهاي لازم .

<< هم كاري وتبادل نظربااولياءدانش آموزان درمواردلازم به منظورآگاهي ازوضع رفتارو تحصيلات ‌دانش آموزان وراهنمائي خانواده هابراي چاره جوئي دشواري هاومسائل تحصيلي دانش آموزان بااطلاع مديرمدرسه .

-رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان وثبت نمرات آنان براساس مفادآيين نامه امتحانات .

-انجام آزمايش هاوكارهاي عملي لازم باتوجه به محتواي كتب درسي مربوط .

-ثبت خلاصه اي ازآزمايش هاي انجام شده ونتايج آن توسط دانش آموزان يامعلم دردفترمربوط .

<-دقت ومراقبت دروضع پوشش دانش آموزان وتذكرلازم به آنان دراين زمينه .

-شركت فعال درجلسات شوراي معلمان واظهارنظروارائه ي پيشنهادهاي لازم .

<<-توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه دريادگيري نارسائي هايي دارندوياديرآموزهستند .

<<<-سعي درشناسائي ناهنجاري هاي رفتاري ونارسائي هاي اخلاقي ومشكلات خانوادگي دانش آموزان وهم كاري بامديروديگرمسئولين واوليا درجهت اصلاح مشكل آنان .

-هم كاري ومساعدت لازم بامسئولين وحضوربه موقع درمدرسه درجريان برگزاري امتحانات داخلي ويانهائي كه به عنوان ناظر،مراقب يامسئول حوزه معرفي مي گردند .

-رسيدگي مرتب به حضوروغياب دانش آموزان وارائه ي گزارش هاي لازم به اولياء مدرسه .

-هم كاري درتشكيل وتنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان .

-انجام سايرامورارجاعي مربوط .

   شرح وظايف متصدي امورآزمايشگاهي وكارگاهي درمدرسه راهنمائي تحصيلي

شاغل اين پست زيرنظرمسئول مربوط وظايف مشروحه ي زيرراانجام مي دهد :

-آماده كردن لوازم ووسايل موردنيازبراي انجام آزمايش هاي مختلف براساس راهنمائي معلم مربوط.

-آماده كردن لوازم ووسايل كارموجوددركارگاه به منظورانجام كارهاي عملي وفعاليت هاي كارگاهي براساس راهنمائي معلم مربوط

-مراقبت ونگهداري ازوسايل وموادموجوددرآزمايشگاه وكارگاه مدرسه .

-تهيه  وتنظيم فهرست وصورت لوازم موجوددرآزمايشگاه وكارگاه مدرسه وارائه ي يك نسخه ازآن به مديرمدرسه جهت ثبت اقلام غيرمصرفي دردفتراموال .

-تهيه وتنظيم صورت وسايل وموادموردنيازآزمايشگاه وكارگاه درآغازسال تحصيلي وعنداللزوم درجريان هرسال تحصيلي وگزارش مرتب به مديرمدرسه .

-هم كاري لازم بامعلمان مربوط درزمينه ي انجام آزمايش وتدريس عملي وفعاليت هاي كارگاهي .

-تنظيم وسايل ولوازم آزمايشگاه ومرتب نمودن آنهاپس ازخاتمه ي هرجلسه آزمايش ياتدريس عملي وفعاليت هاي كارگاهي .

-تهيه ونگهداري دفترثبت خلاصه جريان آزمايش وفعاليت هاي كارگاهي كه توسط دانش آموزان و

 معلمين مربوط صورت مي گيرد .

-شركت دركلاس هاي كارآموزي وبازآموزي به منظورآگاهي ازكاربردوسايل كارگاهي و آزمايشگاهي ووسايل مربوط به منظورايمني محيط كاروديگرضرورت ها

-پاسخ گويي به سوالات مراجعه كنندگان درارتباط باامور ذي ربط .

-انجام سايرامورارجاعي مربوط عنداللزوم .

        شرح وظايف سرپرست شبانه روزي مدارس راهنمائي تحصيلي

-نظارت برانجام امورمذهبي وآموزشي وفوق برنامه ي دانش آموزان وراهنمائي آنان درموارد لزوم.

-سرپرستي ونظارت برامورشبانه روزي مدارس ازلحاظ انطباق رفتاردانش آموزان باموازين شرع مقدس وهرچه بيشتراسلامي شدن محيط شبانه روزي .

-اتخاذ روش هاي مناسب ومسئولانه درارائه ي شخصيت ورفتاراسلامي به دانش آموزان به نحوي كه خودسرمشق والگوي آنان باشد .

-برخوردعاطفي وصميمي بادانش آموزان وتلاش درجهت ايجادمحيط مناسب .

-نظارت مستقيم براموربهداشت آشپزخانه وكنترل كارت بهداشتي كاركنان آن ونحوه ي تغذيه وطبخ، غذاخوري ، حمام ها،سرويس هاوخوابگاه هاومحيط مدرسه واتخاذتدابيرلازم دررفع هرنوع مشكل موجود .

-رسيدگي به حضورغياب دانش آموزان دربرنامه هاي صرف ناهار، شام وصبحانه وارائه ي راهنمائي هاي لازم .

-نظارت برنظافت وپاكيزگي وسايل خوابگاه اعم ازملحفه،پتووبالش ومرتب بودن تخت خواب هاي خوابگاه ها .

-رسيدگي ونظارت بربهداشت فردي دانش آموزان .

-نظارت برآماده بودن وسايل ايمني ازقبيل كپسول هاي آتش نشاني،جعبه كمك هاي اوليه وداروئي در خوابگاه ها،آشپزخانه وغذاخوري وآموزش مسئولان مربوط جهت استفاده ازوسايل مذكور .

-جلوگيري ازحركت دانش آموزان درفضاي مدرسه بالباس خواب وهرنوع لباس نامناسب .

-نظارت برحضوروغياب دانش آموزان ورفت وآمدآنان به خارج ازمحيط شبانه روزي .

-فعاليت مستمردراستفاده ازامكانات رفاهي وورزشي وجلب هم كاري هريك ازدانش آموزان دراين زمينه .

-حضوردرتمام اوقات شب درمدرسه .مگردرمواردضروري باموافقت مديرمدرسه وتعيين جانشين .

-ترغيب هرچه بيشتردانش آموزان درجهت هم كاري باكليه ي مسئولان وايجادروح تعاون وهم كاري دراداره ي امورمربوط به شبانه روزي وتقسيم مسئوليت بين آنان .

-نظارت براجراي مطالعات وبرنامه هاي آزاد دانش آموزان .

-تهيه ي گزارش هاي روزانه،هفتگي،ماهانه ازكيفيت اداره ي شبانه روزي واتفاقات وتسليم آن به مدير مدرسه وشركت درجلسات هماهنگي براي رفع مشكلات .

-تحويل وسايل شبانه روزي به دانش آموزان وانجام تحويل وتحول اموال به صورت كتبي در آخرسال تحصيلي .

 مدرسه مركزفرايندهاي متعددومتنوعي است كه توجه به همه ي آنهاضروري است ومشكل مي توان اولويت قاطعي براي آنهابيان نمود.وقتي برآن هستيم تاازجايي كه هستيم به جايي كه مي خواهيم، برسيم؛ بايدفرايندهاراشناسايي كردتشخيص دادوبهبودبخشيد. چگونه مي توانيدازجايي كه هستيدبه جايي كه مي خواهيد برسيد.درحالي كه نمي دانيدكجاهستيد؟ جايي كه ايستاده ايد بستگي به جايي دارد كه نشسته ايد. بنا بر اين جايي راكه  هستيد درست  شناخته و سپس براي رسيدن به  نقطه ي  مطلوب فرايندهاراشناسايي كرده وباتشخيص وتجزيه وتحليل فرايندها،حركت بهبود راآغاز كنيد .

     دراين قسمت چندفرايندكه به نظرمي رسدازمهم ترين فرايندهاي درون مدرسه باشندبه عنوان نمونه گزينش شده و توضيحات  اجمالي در باره ي برخي  از آنها داده شده است .لازم به ذكراست كه انتخاب  اين  فرايندها به معناي چشم  پوشي از ساير فرايندها و فعاليت هاي مدرسه نيست بلكه  صرفاّ الگويي براي استفاده ي مدارس مي باشد .

1-بازگشايي و شروع سال تحصيلي 2    -مراسم آغازين (صبحگاه ظهرگاه )                         3-شوراي دانش آموزي

4-شوراي معلمان             5-فرايند تكليف دهي              6-فعاليت هاي آزمايشگاهي و كار گاهي               7-نظم وانضباط

8-مراسم ايام ا9-فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه10-كلاس هاي تكميلي جبراني                    11-نظام ارزشيابي

الف-اصول ارزشيابي كاركنان ب-اصول ارزشيابي دانش آموزان ج-اصول ارزشيابي برنامه ها

12-مسابقات                13-مهارت هاي زندگي وشهروندي

فرايندتكليف دهي

     تعيين تكليف حلقه ي اتصال وانتقال آموخته هاي كلاس ومدرسه بافضاي خارج ودرعرصه ي زندگي است .تكاليفي كه درمدرسه به عهده دانش آموزان گذاشته مي شودچنانچه درفرايندمطلوبي شكل گرفته باشدمي توانددرفرايندياددهي يادگيري ازجايگاه ويژه اي برخوردارگردد . درغيراين صورت جزاتلاف وقت وهزينه واحتمالاً اثرات سوء تربيتي ثمرديگري نخواهدداشت .

   تكاليف دانش آموزي رامي توان درچهاردسته طبقه بندي كردكه هريك اهداف خاص خودرا دارند .

الف- تكاليف تمريني كه اهداف آن عبارتنداز:

1-تقويت مهارت هاوافزايش سرعت عمل درانجام كاري .

2-تثبيت مطالب آموخته شده درذهن .

3-افزايش سرعت عمل دريادآوري مطالب وتقويت حضورذهن وقدرت تجسم دانش آموز.

4-ايجادسهولت وشرايط مناسب تربراي ارتباط بين آموخته هاي جديدباپيش دانسته هاي دانش آموز كه منجربه درك بيشترمطالب درسي مي گردد .

ب- تكاليف آمادگي وآماده سازي كه مهم ترين اهداف آن عبارتنداز:

1-آماده نمودن ذهن دانش آموزان براي يادگيري مطالب درسي جديد .

2-تحريك دانش آموزان براي مباحثه دركلاس پيرامون درس جديدوطرح سوالات ارزشمندومفيد .

ج- تكاليف امتدادي وبسطي كه برخي ازاهداف آن عبارتنداز:

1-افزايش اطلاعات ومعلومات عمومي دانش آموزان پيرامون موضوعات درسي .

2-تشويق وتقويت مهارت هاوآگاهي هاي دانش آموزان درانجام فعاليت هاي تحقيقي ومطالعاتي .

د-تكاليف خلاقيتي كه مهم ترين اهداف آن عبارتنداز:

1-پرورش قدرت تخيل وتفكردانش آموزان درخلق وابداع آثار(هنري،فني،صنعتي،...)باتوجه به علايق و استعدادهايشان .

2-تقويت حس خودباوري،خودشناسي واعتمادبه نفس دردانش آموز .

       بايددرنظرداشت كه هريك ازانواع فوق صرفاّ مناسب بادسته اي ازدانش آموزان است،بنابراين معلمان ومديران مدارس بايدتوجه داشته باشندكه ارائه ي هرگونه تكليف به دانش آموزان مي بايدمتناسب باتوانمندي هاي فردي آنان باشد.درغيراين صورت عملاّ تكاليف واگذارشده به دانش آموزتوسط فردديگري(به ويژه والدين)انجام خواهدشدكه فاقد هرگونه ارزش آموزشي وتربيتي است.

فعاليت هاي آزمايشگاهي وكارگاهي

         ايجادمحيط آزمايشگاه وكارگاه درمدارس راهنمايي بااهداف خاصي صورت مي گيردكه ازآن جمله عبارتنداز :

-عيني ترساختن مفاهيم علمي براي دانش آموزان .

-آشنايي آنان بابرخي عناصروپديده هاي طبيعي وروابط علمي بين آنها .

-آشنايي بيشتربامحيط هاي آزمايشگاهي وكارگاهي ورفتارمطلوب درآنها .

-ايجادزمينه دست ورزي وابتكاروخلاقيت دانش آموزان درعرصه هاي علمي فني .

-آشنايي ومهارت نسبي دربه كارگيري وشناخت تكنيك هاوابزارهاي ضروري روزمره وساخت نمونه هاي ساده ازآنها .

-كمك به معلمان براي آموزش بهتردروس علوم تجربي وحرفه وفن .

       باتوجه به اهداف فوق كه درواقع ازاصولي ترين اهداف آموزش وپرورش به شمارمي آيند، محيط هاي آزمايشگاهي وكارگاهي مدارس مي بايدازفعال ترين وپرجنب وجوش ترين مكان هاي مدرسه باشد.به نحوي كه معلمان ودانش آموزان براي حضوردراين مكان هاوفعاليت درآنهاذوق وشوق بيشتري داشته باشندوفرايندحضوروفعاليت هاي آزمايشگاهي وكارگاهي آنان به نحوموثرمورد ارزيابي وتوجه معلمان ومسئولان مدرسه قرارگيرد .

فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه     

 

  نقش وجايگاه فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه به عنوان تسهيل كننده ي يادگيري ومشاركت دانش آموزان تلقي مي گردد. براين اساس،فعاليت مكمل فعاليتي است كه براساس درون مايه ي يك موضوع ياچندموضوع درسي درزمينه ي آموزشي وپرورشي طراحي مي شودواين فعاليت هادرراستاي عمق بخشي به برنامه هاي درسي طراحي مي گردد.فعاليت هاي مكمل درطول برنامه درسي بوده وموجب تعميق يادگيري مي شود .

      فعاليت هاي فوق برنامه،مجموعه فعاليت هاي سازمان يافته وپيش بيني شده اي است كه به منظور تثبيت،تعميق،آشنايي وكاركردعملي درطول سال تحصيلي براي دانش آموزان درنظرگرفته مي شودتابه رشدوتعالي وشكوفايي استعدادهاومشاركت دربرنامه هاي عملي كمك نمايد .

هدف فعاليت هاي فوق برنامه تنهاكاستن ازسختي آموزش رسمي ويافراهم آوردن فرصتي براي استراحت دانش آموزان نيست بلكه اين گونه فعاليت هاجزئي ازبرنامه ي منظم مدرسه است كه در توسعه ي تجربيات تربيتي دانش آموزان نقش واهميت خاصي راايفامي نمايد . فعاليت هاي فوق برنامه درعرض برنامه ي درسي قرارداشته ونيازهاي فردي دانش آموزان وويژگي هاي محلي ومنطقه اي را نيزموردتوجه قرارداده وموجب غناي برنامه ي درسي مي شود .ازمهم ترين اهداف فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه به مواردزيرمي توان اشاره نمود :

-تعميق فرايندياددهي يادگيري درزندگي دانش آموزان

-تكميل وتقويت محتواي برنامه هاي درسي

-غني سازي برنامه ي درسي واوقات فراغت دانش آموزان

-توسعه ي منابع يادگيري ازمدرسه به خانواده وجامعه

-تسهيل درفرايندرشداجتماعي دانش آموزان

كلاس هاي تكميلي جبراني

         تفاوت هاي فردي دانش آموزان ازحيث استعدادها،علايق وتوان يادگيري ايجاب مي كندتادركنار برنامه هاي همگاني،مدارس به تناسب امكانات ومقتضيات خودتمهيدات واقدامات تكميلي وجبراني رابه اجراگذارند . براين اساس كلاس هاي تكميلي-جبراني ، بايد محقق  كننده ي  اهداف زير باشند:

1-كمك به دانش آموزاني كه به دلايلي عقب ماندگي درسي دارند .

2-كاهش افت تحصيلي وجلوگيري ازعوارض آن .

3-ايجادزمينه ي مناسب براي دانش آموزان مستعدكسب آموزش هاي سطح بالاتر .

4-رعايت عدالت آموزشي متناسب باتفاوت هاي فردي دانش آموزان .

مديروبازديدازكلاس درس معلمان

(درباره ي نظارت آموزشي چه مي دانيد ؟)

        نظارت يعني كنترل روش هاوبررسي اين كه آياروش هامارابه مقصدمي رساندياخير؟ براي اين

كار بايد  بامقاصدوروش هاآشناباشيم .

نظارت ازمهم ترين كارهاي مديران است.اگرمديري برنامه ي منسجمي داشته باشد،ولي نتواندآن رابه اجرادرآورد،نشانه ي اين است كه درامرنظارت آموزشي ضعف دارد .

هدف ازنظارت آموزشي، حفظ ياتغييرعملكردمدرسه براي دست يابي به هدف هاي عمده ي آموزشي وپرورشي است .

نظارت آموزشي اگرچه بابازرسي وكنترل مترادف است به هيچ عنوان معناي مچ گيري نيست، به ديگرسخن،مديردرمقام ناظرآموزشي به دنبال آن نيست كه((مچ))معلمان وكاركنان خودرابگيرد،بلكه درپي آن است كه((دست))آنهارابگيرد. نظارت مديرناظرهمواره باپيشنهادهايي درجهت اصلاح كارآموزشي وپرورشي معلم همراه است .اودرارائه ي پيشنهادمي كوشدبامعلم تعامل ايجادكندوبه جاي مواخذه وسوال وجواب باوي به اصلاح كاراوبينديشد .

      اگرمي خواهيدازكلاس درس معلمان خودبازديدكنيد،ابتدارابطه اي قوي باآنهابرقراركنيدتازمينه ي 

گفت وگوي مفيددربازديدفراهم شود.

-وقتي دركلاس حاضرمي شويد،ابتداابعادمثبت كارمعلم را ستايش وتحسين كنيد .

-اعتمادبه نفس معلمان خودراتقويت كنيد .

-درحضوردانش آموزان به جاي تكيه برمعايب معلم وذكرآنها،پيشنهادهاي سازنده اي كه به نظرتان مي رسدوبراي بهسازي كارمعلم وكلاس درس موثرند،مطرح كنيد .

-هدف ازبازديدخودراباذكراين نكته كه منظور،كمك به بهسازي آموزش وپرورش است اعلام كنيد .

ارزشيابي ازبرنامه ها

         منظورازارزشيابي برنامه،آن است كه برنامه هاي ابلاغي ويافعاليت هايي كه مسئولان مدرسه به ابتكارخوددرجهت تحقق اهداف ووظايف مربوط به اجرامي گذارندموردارزشيابي قرارگيرندتانتايج و اثرات آنهامشخص وموردبازنگري قرارداده شوند. رعايت فرايندارزشيابي ازبرنامه، مهم ترين اصلي است كه شامل مواردزيرمي گردد :

-پيش بيني نحوه وابزارارزشيابي درداخل برنامه .

-اجراي آزمايشي برنامه وحصول اطمينان ازتحقق اهداف .

-كنترل ونظارت مستمربرنحوه ي اجراي برنامه واصلاح آن درحين عمل .

-مستندسازي اطلاعات وداده هاي مربوط به فرايندبرنامه وارزيابي ازشروع تاپايان اجرا وتهيه ي گزارش ازآن .

     باتوجه به موردفوق دراين قسمت براي تعدادي ازمهم ترين فرايندهاي مطرح درمدرسه برگه هاي ارزيابي تدوين شده است. بديهي است امورمدرسه متشكل ازفرايندهاي متعددومتنوعي است كه بايدبه همه ي آنهاتوجه شود،بنابراين دراينجاارائه ي چارچوب وابزارمشخصي جهت ارزيابي ازكيفيت فعاليت هادرمدرسه به معناي ناديده گرفتن سايرفرايندها، روش هاوابتكاراتي كه خودمدارس مي توانندبيابند، ابداع كنندوبه كاربرندنيست .مدارس مي تواننددرتكميل روش وابزارهاي ارائه شده بااستفاده ازساير منابع ومآخذفعاليت هاي ارزشيابي خودراتوسعه داده وازاين طريق ميزان موفقيت وپيشرفت خودرادر ابعادكمي وكيفي افزايش دهند .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۶ساعت 17:9  توسط كارشناسي آموزش راهنمايي م.آ.پ.سميرم  |